Sondages Articles À Propos Statistiques Rapports Lajenès kanpe kont Kowonaviris Joindre
Rejoins U-Report, ta voix compte.
Lajenès kanpe kont Kowonaviris
  - Paj prensipal
 • Aksyon pam
 • Kominote
 • Kisa paj sa ye


   1. Byenvini sou paj jèn yo

    Paj sa se sant enfòmasyon pou jèn yo sou KOWONAVIRIS e se paj ki la pou kowòdone tout aksyon ke jèn yo ap pran pou yo kanpe kont KOWONAVIRIS. Li genyen tout lyen ki disponib pou jèn yo nan on fason santralize ki pèmèt yo patisipe ak tout aktivite ki ap fèt nan lide pou yo ede konbat viris la. Sa se yon paj referans pou yo.


    KOWONAVIRIS

  Kowonaviris

  Pwopagasyon

  Sentom

  Pwoteje tet mwen

  pwoteje lot moun

  Mit   • Koronaviris

    Coronavirus yo se on ekip viris ki enfekte bèt ak moun. Nouvo CORONAVIRUS la, COVID-19 koze plizyè lot maladi lakay moun tankou on ti rim senp jiska on enfeksyon grav nan poumon ki ka koze w mal respire.

     

    Pwopagasyon

    Dapre Oganizasyon Mondyal lasante OMS, Coronavirus la soti nan bèt, men pou kounya li pwopaje sèlman de moun ak moun.

     

    Sentom

    Sentom nou wè plis ak nouvo Coronavirus la se fyèv, Tous, esoufman ak pwoblèm pou respire. Lè sa pi grav moun nan ka vin gen pwoblèm poumon, ren ak lot pwoblem respirasyon.

     

    Pwoteje tet mwen

    Ou ka pwoteje tèt ou lè ou lave men w souvan ak savon ak dlo, lè ou kouvri nen w ak bouch ou lè wap touse ak estène. Lè w evite ret pre ak moun ki gen sentom yo. Siw gen sentom, rele doktè w nan telefon pou ou eksplike.

     

    Pwoteje lòt moun.

    Ou ka pwoteje lot moun pandan w kouvri bouch ou lè wap touse ak estène ; lave men w souvan lè w fin touse ak estène ; evite rete pre moun epi evite krache lèw nan mitan moun.

     

    Mit

    Eske bet ka bay li

    Pa gen okenn prèv ke bèt ka infekte epi transmèt nouvo Coronavirus la. Men fok nou toujou lave men nou poun evite lot viris ke bèt yo ka ba nou.

     

    Enfeksyon pa rapò ak laj

    Moun tout laj ka pran nan viris la. Men moun ki granmoun ak moun ki te gen lot pwoblem medikal (tankou Las, dyabèt ak pwoblem kè) paret pi  ekspoze et vinn malad grav.

     

    Antibyotik

    Non Antibyotik pa fonksyone sou viris, sa vle di yo pap ka fè anyen pou nouvo Coronavirus la. Men si ou ospitalize, yo ka baw antibyotik pou lot enfeksyon ou ka genyen.

     

    Tretman

    Jis kounya, pa gen okenn medikaman yo rekomande pou anpeche oubyen geri Coronavirus. Men moun ki enfekte yo ka resevwa medikaman pou soulaje oubyen trete sentom yo. Moun ki gen maladi grav dwe jwenn bon jan swen.

  Pour voir en chiffres de quelle façon nous engageons les jeunes pour un changement positif.
  Engagement en chiffres